โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด  กลุ่มโรงเรียนสว่างสูงกระสัง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260620
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030066
รหัส Obec 6 หลัก :
  260620
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสูงคูขาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoksungkukhard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกสูง
ตำบล :
  โคกสูง
อำเภอ :
  หนองกี่
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31210
โทรศัพท์ :
  044191440
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
ksk.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
 
 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  20 กม.

    ที่ตั้ง อยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสูง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31210  โทรศัพท์  044 –191440  โทรสาร   –

                                                        พิกัด GPS 14.815094,102.5651836

    E-MAIL :  ksk.ac.th@gmail.com  WEBSITE  www. ksk.ac.th

    FACEBOOKfacebook.com/bankoksungkukhard

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

    เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่ 16 ไร่  1  งาน  7  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 8  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านโคกสูง  บ้านหนองหัวช้าง

หมู่ที่ 2  บ้านคูขาด

หมู่ที่ 3  บ้านโนนสวรรค์

หมู่ที่ 4  บ้านสะเดาหวาน

หมู่ที่ 5  บ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ที่ 6  บ้านหนองหว้า

หมู่ที่ 7  บ้านสระตะเคียน

หมู่ที่ 8  บ้านหนองนกเขา

 

ปรัชญาของโรงเรียน

“วินัย  สัจจะ  มานะ  สามัคคี”

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

“สามัคคี  มีวินัย  รับผิดชอบ พร้อมพอเพียง”

คติธรรม

นตถิ  ปญญา  ษมา  อาภา

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนดี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสังคมพัฒนา”

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – สีขาว

อักษรย่อของโรงเรียน 

“ค.ส.”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“รักกีฬา”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“พอเพียง”