โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด  กลุ่มโรงเรียนสว่างสูงกระสัง 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260620
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030066
รหัส Obec 6 หลัก :
  260620
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสูงคูขาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoksungkukhard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกสูง
ตำบล :
  โคกสูง
อำเภอ :
  หนองกี่
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31210
โทรศัพท์ :
  044191440
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  koksungkukhard_2556@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 1. http://ksk.ac.th/
 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

ที่ตั้ง อยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสูง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31210  โทรศัพท์  044 –191440  โทรสาร   –    

E-MAIL  koksungkukhard_2556@hotmail.com  WEBSITE  www. Koksungkukhard.com

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่ 16 ไร่  1  งาน 7  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 8  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1  บ้านโคกสูง  บ้านหนองหัวช้าง

                   หมู่ที่ 2  บ้านคูขาด

                   หมู่ที่ 3  บ้านโนนสวรรค์

                   หมู่ที่ 4  บ้านสะเดาหวาน

                   หมู่ที่ 5  บ้านโนนสมบูรณ์

                   หมู่ที่ 6  บ้านหนองหว้า

                   หมู่ที่ 7  บ้านสระตะเคียน

                   หมู่ที่ 8  บ้านหนองนกเขา