โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด  กลุ่มโรงเรียนสว่างสูงกระสัง

ที่ตั้ง อยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสูง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31210  โทรศัพท์  044 –191440

https://www.facebook.com/bankoksungkukhard