โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด  เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านโนนสูง   ตำบลเย้ยปราสาท   อำเภอนางรอง  ขึ้นสังกัดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.2483 ในสมัยของนายพันตรีหลวงยุทธการกำจร  เป็นนายอำเภอนางรอง  โดยมีนายดำ  คงนันทะ  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนเริ่มแรก  32  คน  อาคารเรียนหลังแรกใช้เงินงบประมาณของทางราชการสมทบกับชาวบ้านโคกสูง  สร้างในที่ดินของนายที  เที่ยงแท้  ซึ่งนายทีเป็นผู้บริจาคให้ทางราชการจำนวน  16  ไร่  1  งาน  7  ตารางวา  และได้มีเหตุการณ์สำคัญๆ  ดังนี้

– วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2514  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ซึ่งเรียกว่า  ประถมปลาย

– วันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ.2515  นายเลื่อน  พลช่วย  ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในสมัยนั้นได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  จากโรงเรียนบ้านโนนสูง  เป็นโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

– วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.2523  เปลี่ยนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มาสังกัดกรมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีนายสนั่น  จันทะเมนชัย  ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  และในปีเดียวกันได้ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่  บ้านโคกสูงคูขาดแบบเบ็ดเสร็จ  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  มีครูสอน  8  คน

– วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2531 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ กศ.พช. รับเงินงบประมาณ จำนวน 8,000 บาท

– วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.2534  ในสมัยของนายแสน  ภูโฮง  ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  ได้รับโครงการเปิดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยขยายอนุบาล 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน  35  คน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียน 48  คน หลังจากนั้นโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดได้พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

– วันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ.2542  เปิดสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณตามปกติที่โรงเรียนได้รับ  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเด็กพิเศษเป็นอย่างดี

– วันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ.2554 ในสมัยของ  นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้สร้างห้องสมุดพุทธชยันตีขึ้น ใช้งบบริจาค  โดยคณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้าน  ร่วมสบทบทุนการสร้างอาคารหลังนี้

– วันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ.2555 จัดทำป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ.  จำนวน 266,000 บ.

– วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2558  นายสำรอง  ศรีสมัคร  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาดน้อย  ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด

– วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  ได้ทำการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ “ศิษย์เก่าร่วมใจ”ด้วยเงินงบประมาณจากผ้าป่าสามัคคี จำนวน  570,000  บาท แล้วเสร็จและทำพิธีเปิดป้าย เมื่อ วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด  อำเภอหนองกี่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  กลุ่มโรงเรียนสว่างสูงกระสัง มี นายสำรอง  ศรีสมัคร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษาภาคบังคับ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  มีนักเรียนจำนวน  156  คน  ครูผู้สอน จำนวน  13  คน  นักการภารโรง จำนวน  1  คน  ครูธุรการ  จำนวน  1  คน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

“วินัย  สัจจะ  มานะ  สามัคคี”

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

“สามัคคี  มีวินัย  รับผิดชอบ พร้อมพอเพียง”

คติธรรม

นตถิ  ปญญา  ษมา  อาภา

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนดี  กีฬาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสังคมพัฒนา”

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – สีขาว

อักษรย่อของโรงเรียน 

“ค.ส.”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“รักกีฬา”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“พอเพียง”